Navigácia

Kontakt

MKMK, spol. s.r.o.
Obchodná 66, 811 06 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Voľné pracovné miesta

Ak máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou ako prekladateľ, korektor alebo tlmočník, prosím pošlite váš životopis na našu adresu.

Contacts

MKMK, spol.  s.r.o.
Obchodná 66, 811 06
Bratislava

Mobile phone: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Úradné preklady

Zabezpečujeme preklady textov, ktoré musia byť preložené  a overené súdnym prekladateľom.
Súdny preklad (niekedy nazývaný úradný preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou a iné) je typ prekladu dokumentu, ktorý vyžadujú najmä úrady (slovenské aj zahraničné) a iné inštitúcie. Súdny preklad je najčastejšie požadovaný u dokumentov ako sú diplomy, rodné a sobášne listy, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, výpis z obchodného registra a živnostenský list atď. Preklad môže vyhotoviť iba prekladateľ, ktorý je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.
Za úradne overený preklad sa považuje preklad originálneho dokumentu zviazaný s prekladaným dokumentom trikolórou, označený okrúhlou pečiatkou modrej farby so slovenským štátnym znakom, zapečatený , s prekladateľskou doložkou a podpísaný prekladateľom. Takto vyhotovený úradný preklad je akceptovaný ambasádami, matrikami a ostatnými úradmi a inštitúciami na celom svete.